SÚŤAŽ: Vyhraj Jarné rodinné fotenie

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhraj Jarné rodinné fotenie

 

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhraj Jarné rodinné fotenie“ (ďalej len „Súťaž“) je  Ľuboš Kovalik Photography (ďalej len „Usporiadateľ “). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

2. Miesto konania a trvanie Súťaže

Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/luboskovalik.sk (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Usporiadateľa“) v dňoch od 5. 5. 2022 do 21. 5. 2022 (vrátane) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

 

3. Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ sociálnej siete Facebook (ďalej len „Súťažiaci“), ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • má viac ako 18 rokov,
 • má osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

Zapojením sa do súťaže Súťažiaci súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

 

4. Výhra

Výherca získa jeden poukaz na Jarné rodinné fotenie (ďalej len „Výhra“), ktorý zahŕňa:

 • rodinné fotenie (portréty + spontánne fotenie),
 • v trvaní 1 hodiny a na 1 lokalite,
 • 10 výsledných upravených fotografii v elektronickej podobe,
 • Fotky budú odovzdané Výhercovi elektronicky (cez on-line úschovňu).

Výhru zabezpečuje/realizuje Usporiadateľ.

 

5. Podmienky súťaže

Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v Čase konania Súťaže pod príspevok („post“) Usporiadateľa pridaného v rámci Súťaže na Facebookovej stránke Usporiadateľa pridaním komentáru, v ktorom uvedie, či pozná niekoho, kto by sa mal tiež zapojiť do súťaže.

Účasťou v Súťaži Súťažiaci potvrdzuje znalosť pravidiel Súťaže a tiež svoj jednoznačný súhlas s týmito pravidlami.

 

6. Žrebovanie výhercu/cov Súťaže

Žrebovanie sa uskutoční dňa 22. 5. 2022 zo všetkých Súťažiacich, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a splnili podmienky Súťaže.

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky Podmienky Súťaže (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom.

Vyžrebovaný výherca bude oznámený na Facebookovej stránke Usporiadateľa a tiež bude kontaktovaný Usporiadateľom do 2 (dvoch) pracovných dní od žrebovania. Ak Výherca na správu o Výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní od kontaktovania, stráca nárok na Výhru a Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre Výhru boli splnené. Výhru nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, vzdá sa Výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, Výhra nebude odovzdaná.

 

7. Podmienky využitia Výhry (poukazu na Jarné rodinné fotenie)

Výherca Súťaže musí splniť nasledujúce podmienky, ktorými je podmienené využitie / zrealizovanie Výhry:

 • Poukaz na Jarné rodinné fotenie má platnosť do 19. 6.  2022 (ďalej len „Posledný možný dátum fotenia“).
 • Výherca musí kontaktovať Usporiadateľa najneskôr 14 dní pred skončením platnosti poukazu a dohodnúť sa s Usporiadateľom na termíne a mieste fotenia. Termín a miesto fotenia závisia od vyťaženosti Usporiadateľa.
 • Miesto fotenia vzdialené do 30 km od Malaciek je bez príplatku. V prípade, že Výherca bude mať záujem o miesto fotenia, ktoré je vzdialené viac ako 30km od Malaciek, je za každý extra najazdený kilometer doplatok 0,2€/km.
 • Ak Výherca včas nekontaktoval Usporiadateľa, resp. nebol dodržaný Posledný možný dátum fotenia, v takýchto prípadoch Výhercovi zaniká nárok na Výhru a Výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady.
 • Usporiadateľ Súťažiacich výslovne upozorňuje, že Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani ju vymeniť za niečo iné než je Usporiadateľom stanovené.
 • Výherca súhlasí, že minimálne 4 fotky z fotenia bude môcť Usporiadateľ vyobraziť/zverejniť pri prezentácií svojej foto činnosti na webe, napr. na svojej Facebookovej a Instagramovej stránke, na svojej web stránke (https://luboskovalik.sk), atď. Výber fotiek na vyobrazenie bude odobrený Výhercom i Usporiadateľom.
 • Výherca môže darovať Výhru niekom inému (ďalej len „Obdarovaný“) len po dohode s Usporiadateľom. Obdarovaný musí tiež dodržať Pravidla Súťaže, spĺňať kritéria účasti v Súťaži a súhlasiť s Podmienkami použitia Výhry. Z Obdarovaného je Výhra ďalej neprenosná, t. j. Obdarovaný ju nemôže darovať niekomu inému. V prípade, že Obdarovaný nemá záujem o využitie poukazu, Výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady.

 

8. Osobné údaje

Podmienkou získania Výhry je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mail a tel. číslo zo strany Výhercu v prospech Usporiadateľa súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní Výhry.

Každý účastník svojou účasťou v hre t.j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby odovzdania Výhry Výhercovi a realizáciu fotenia. Usporiadateľ bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.

 

9. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Účasťou v Súťaži sa všetci Účastníci zaväzujú dodržiavať jej Pravidlá.

Prípadné otázky, pripomienky apod. smerujte na telefónne číslo 0948/970097, alebo prostredníctvom mailu na adresu foto@luboskovalik.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä (ale nie výlučne) pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Súťaž nie je prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook Inc. a táto spoločnosť za jej priebeh nijako nezodpovedá. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované Usporiadateľovi, nie spoločnosti Facebook Inc. Účastník súťaže berie na vedomie a je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže prostredníctvom elektronickej sociálnej siete Facebook, ktorá je mimo vplyvu Usporiadateľa.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 5. 5. 2022.